آموزش و انجام طراحی نقشه های تاسیسات برقی با استفاده از نرم افزار AutoCAD با رویکرد نظام مهندسی ساختمان

انجام طراحی نقشه های تاسیسات برقی با استفاده از نرم از اتوکد (AutoCAD) با رویکرد نظام مهندسی ساختمان  

Categories: مهندسی برق